Admission Form

કોઈપણ વિધાર્થીઓએ ફી ભરવા માટે કોલેજમાં આવવું નહિ. Online Payment કરવાનું છે.

Helpline no.7573917638 સવારે 8-00 થી 12-00

Online Admission Prospectus

Instructions

બધા જ સેમમા કોલેજ ની ફી ભરવાનુ શરુ કરેલ છે. www.kheralucollege.org પર ઓન લાઇન ફી ભરવાની રહેશે. આપેલ લિંક મા સેમ સિલેક્ટ કરો – રોલ નંબર એડ કરો – જન્મ તારીખ એડ કરો – પેમેન્ટ પસંદ કરો.